Kulturens betydelse för patientens hälsa
PDF

Nyckelord

stress
musik
parkinsonism
stroke
benmärgstransplantation
kronisk smärta
music
parkinson
bone marrow transplantation
chronic pain

Abstract

Att kulturella upplevelser (bildkonst, dans, musik, teater och skrivande) skulle kunna utnyttjas mer i medicinsk verksamhet än vad som är fallet idag har vi växande vetenskapligt stöd för. Kulturupplevelser kan i sig framkalla starka emotionella reaktioner med psykofysiologiska korrelat. Om upplevelserna kommer med regelbundenhet och under långa tidsperioder (till exempel vid körsång) kan man tänka sig långvariga effekter på regenerativa hormonsystem och genom detta även på sjukdom och hälsa. Dans och sång innehåller delvis samma komponenter som fysisk aktivitet och sång ger också andningsträning. Kulturupplevelser är aktuella i många medicinska verksamheter, till exempel vid uppvakning efter kirurgi, i depressionsbehandling, vid vård efter stroke, vid eftervård efter benmärgstransplantation hos barn och vid kronisk smärta.

 

That cultural experiences (visual art, dance, music, theatre and writing/reading/story telling) could be utilized more extensively in health care than at presently is supported in a rapidly growing scientific literature. Cultural experiences could induce strong emotional reactions with psychophysiological correlates. If these experiences are repeated regularly during long periods more long-lasting effects may be induced on regenerative hormonal systems and as a consequence on illness and health. Dance and song include to some extent the same components as regular physical exercise and singing training also has a strong element of breathing training. Cultural experiences are increasingly utilized in medical treatments such as during waking up after surgery, in treatment of depression, during medical care after stroke, in the aftercare after bone marrow transplantation in children and in treatment of chronic pain.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.