En kvalitativ studie om mobbning i arbetslivet

Lillemor R-M Hallberg

Sammanfattning


Avsikten med studien var att öka förståelsen för hur mobbning initieras och vidmakthålls på en arbetsplats samt vilka konsekvenser mobbning ger. Tre begrepp sammanfattar processen: ”spelet om makten”, ”utstötning från arbetsplatsen” och ”märkt för livet”. Arbetsmiljön är präglad av omorganisationer, bristande ekonomiska resurser och begränsat infl ytande, vilket leder till stress och frustration. Ledarskapet är svagt eller otydligt. Värdekonfl ikter mellan anställda resulterar i maktkamp, som kan övergå i mobbning och utstötning. Sviktande hälsa och begränsade valmöjligheter blir konsekvenserna för den mobbade. En väg tillbaka till ”normalt” liv går
via psykologisk bearbetning och upprättelse, men den mobbade är ändå märkt för livet. Kompetenta och starka personer liksom extra sårbara personer är potentiella mobboffer.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!