Livsdugliga data i gränslandet mellan vård, styrdokument och teknik
PDF

Nyckelord

biblioteks- och informationsvetenskap
data
nationella kvalitetsregister
informationssystem
infrastruktur
boundary object

Abstract

Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning har visat hur infrastrukturer och data inte är neutrala utan bidrar till att forma både det som de representerar och sammanhangen där de används. Vi utgår från dessa insikter och diskuterar i artikeln en nyhetsrapportering från november 2015 som handlade om en eventuell förändring av abortgränsen i Sverige. Registerdata från Svenskt Neonatalt kvalitetsregister, ett av över 80 svenska nationella kvalitetsregister – där data om behandlingar, patienter och sjukdomar samlas i syfte att förbättra kvaliteten inom vården – visar sig vara betydelsefulla för nyheten. Vi belyser hur infrastrukturer och specifika data kan förstås som relationella och inta olika innebörder eller roller i olika sammanhang, i detta specifika fall, sammanhang som handlar om såväl neonatalvård som abort. Konsekvenserna av förståelserna rör här liv och död.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.