Kategorier av risk: Om epidemiologi och intersektionalitetsteori
PDF

Nyckelord

Epidemiologi
Intersektionalitetsteori
Ischemisk hjärtsjukdom

Abstract

Epidemiologin är ett medicinskt kunskapsområde inom vilket integration av perspektiv från samhällsvetenskap och humaniora har efterlysts. Detta inom ramen för problematisering av epidemiologins fokus på individer och grupper snarare än relationer och samhällsstrukturer, av dess hantering av befolkningskategorier, samt av dess relativa avsaknad av explicit teori. Mot denna bakgrund gör vi i följande text en ansats till integration av intersektionalitetsteori i kvantitativt studium av social stratifiering av risk för ischemisk hjärtsjukdom i Sverige. Vi menar att intersektionalitetsteori, i kombination med mått på diskriminativ träffbarhet, kan bidra till undersökning, åskådliggörande och hantering av spänningar i epidemiologisk kunskap om risk avseende individer respektive befolkningar.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.