Skapa jämlik vård – ett svenskt lärandeprojekt

Abstract

Syftet med den här artikeln är att översiktligt försöka beskriva erfarenheterna
som redovisas i rapporten Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt. Rapporten
presenterar berättelser och reflektioner från sju verksamheter där man försökt
förändra arbetssätt och metoder för en mer jämlik första linjens vård. Genom
att använda sig av en narrativ vetenskaplig tradition, med strukturerade berättelser
av de som genomfört förändringsarbetet, ges möjlighet att utifrån egen
verksamhet reflektera över möjligheter till förändring och utveckling.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.