Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård

Abstract

Hälso- och sjukvårdslagens målparagraf ”en god hälsa och en vård på lika villkor för
hela befolkningen” är idag inte en realitet. Forskning och rapporter som lagts fram visar
bland annat på att det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen
och att hälso- och sjukvården inte är jämlik, att den har bristande tillgänglighet och
att den inte erbjuds på likvärdiga villkor utifrån människors skilda behov och förutsättningar.
Riksrevisionen har publicerat en granskning av primärvården 2014. Denna har
utgått från hälso- och sjukvårdslagens mål och de tre grundläggande principer som
ligger till grund för styrningen av vården: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen
samt kostnadseffektivitetsprincipen. I granskningsrapporten till riksdagen,
Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?, framhålls bland annat
att speciellt vårdvalsreformen haft en stark styreffekt och att det har blivit svårare att
upprätthålla vårdens etiska principer om likvärdig vård och prioritering av de mest behövande.
Nedläggning av vårdcentraler har i större utsträckning ägt rum i ekonomiskt
svagare områden. Nya vårdcentraler har främst etablerats i befolkningstäta områden
och i områden där vårdbehoven är lägre. Mycket få initiativ har hittills tagits för att
försöka bryta den negativa utvecklingen att vårdens tjänster idag inte erbjuds på ett
likvärdigt sätt. Ett av få initiativ är det nationella Lärandeprojektet – Vård på lika villkor,
som påbörjades hösten 2011 och slutfördes våren 2014. Detta projekt redovisas i detta
temanummer utifrån olika perspektiv.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.