Beröra utan att uppröra – Män slagna av kvinnor
PDF

Nyckelord

mansmisshandel
våldsamma parrelationer
fysiskt våldsutövande
våldsutsatthet

Abstract

Utifrån en internationell utblick på forskningsläget, inom socialvetenskapen, introducerar
föreliggande artikel mansmisshandel, och ett urval av dess centrala
teman, och belyser därigenom ämnet som ett eftersatt forskningsområde inom
den svenska, socialvetenskapliga forskningen. Den gängse bilden, av fysiskt
våld inom hemmets väggar, är av kvinnor som offer och män som förövare.
Detta försvårar för män, inte minst ur stigmatiseringssynpunkt, att söka hjälp
hos de samhälleliga stöd- och servicesystemen för brottsoffer. För att kunna
tillhandahålla adekvat hjälp till både de män som misshandlas och till de kvinnor
som misshandlar behövs forskning, om mansmisshandel, även inom de
svenska kontexterna. 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.