Primärvårdens förutsättningar och befolkningens behov i sju vårdverksamheter
PDF

Nyckelord

Primärvård
socioekonomiska aspekter
hälsorelaterade aspekter
verksamhetsrelaterade aspekter

Abstract

Primärvårdens kontextuella och organisatoriska faktorer påverkar vilken vård
som ges till medborgare. Forskning visar att hälsans sociala bestämningsfaktorer
påverkar hälsan för individer, samhällen och länder. Denna artikel handlar om
att beskriva den metodologiska ansatsen med områdesbeskrivningarna i
Lärandeprojektet – Vård på lika villkor och ge en jämförbar bild av de deltagande
vårdverksamheterna utifrån kontextuella och organisatoriska faktorer.
Resultatet visar att det finns en tydlig variation mellan vårdverksamheterna
och det kan ha betydelse för deras förutsättningar för en mer jämlik vård. Ett
annat intressant resultat som områdesbeskrivningar visar är att skillnader i
verksamhetsrelaterade bestämningsfaktorer kan utgöra en utgångspunkt för
resursfördelning till både verksamheter och inom verksamheter.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.