Varför söker svenska samer vård i Norge? – om kultur och kontext i samisk psykiatri
PDF

Nyckelord

Arktis
urfolk
suicid
makt
identitet

Abstract

Samerna är urfolket i norra Skandinavien och på Kolahalvön. De svenska samernas hälsa är generellt god, men liksom bland andra urfolk i Arktis har problem med psykisk ohälsa och självmord ökat under senare år, särskilt bland männen. Artikeln belyser olika perspektiv på kultur och kontext som kan ha betydelse för hur svenska samer uppfattar möten med psykiatrin, och varför en del hellre söker sig till Norge, där samisk kultursensitivitet integreras i vården. Maktdimensionen är central för att förstå både dessa problem och orsakerna bakom att Sverige underlåtit att agera på de konkreta förbättringsförslag som lagts fram av Förenta Nationerna.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.