Varför ett Lärandeprojekt om Vård på lika villkor?
PDF

Nyckelord

lärandeprojekt
jämlik primärvård
värdegrund
arbetssätt och metoder

Abstract

Vården ska ges efter behov och vara jämlik. Jämlik vård innebär att bemötande,
vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett bland
annat personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning,
social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck. Med denna bakgrund initierades Lärandeprojektet
– Vård på lika villkor genom en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner
och Landsting och regeringen. De medverkande verksamheterna i projektet
finns i bostadsområden med en större risk för ohälsa och i områden med en
högre andel personer i utanförskap. En av slutsatserna från projektet är hur
viktigt det är med kontinuerliga värdegrundsdiskussioner och tid för reflektion
tillsammans i verksamheterna, för att kunna utveckla arbetssätt och metoder
för en mer jämlik vård.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.