Varför ett Lärandeprojekt om Vård på lika villkor?

Hanna Wallin, Marianne Granath

Sammanfattning


Vården ska ges efter behov och vara jämlik. Jämlik vård innebär att bemötande,
vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett bland
annat personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning,
social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck. Med denna bakgrund initierades Lärandeprojektet
– Vård på lika villkor genom en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner
och Landsting och regeringen. De medverkande verksamheterna i projektet
finns i bostadsområden med en större risk för ohälsa och i områden med en
högre andel personer i utanförskap. En av slutsatserna från projektet är hur
viktigt det är med kontinuerliga värdegrundsdiskussioner och tid för reflektion
tillsammans i verksamheterna, för att kunna utveckla arbetssätt och metoder
för en mer jämlik vård.

Nyckelord


lärandeprojekt, jämlik primärvård, värdegrund, arbetssätt och metoder

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!