”Ja, så tänker vi också …” – Ett programteoretiskt perspektiv på det nationella Lärandeprojektet – Vård på lika villkor
PDF

Nyckelord

Programutvärdering
intressenter
primärvård
jämlikhet
arbetssätt

Abstract

Att utveckla en programteori för ett projekt och utvärdera projektet utifrån denna
programteori har både sina förtjänster och begränsningar. Dessa förtjänster
och begränsningar kan i sin tur bero på det rådande förhållningssättet
gentemot en bestämd programteori. Denna studie handlar om att undersöka
hur olika faser och delar av det nationella Lärandeprojektet – Vård på lika
villkor (2011-2014) fungerat i förhållande till den programteori som utvecklats i
början av projektet. Resultatet visar att det programteoretiska perspektivet på
projektet bidragit till en bättre strukturering av de olika formerna av utvärdering,
gett en bredare förståelse av projektet olika delar och gett bättre möjligheter
till att förbättra uppföljning av projektet av forskargruppen i samarbete
med projektledningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de
deltagande vårdverksamheterna.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.