Primärvårdens ersättnings- och styrsystem i förändring: ACG – kejsarens nya kläder?
PDF

Nyckelord

primary care
health care management
reimbursement
health care finance
ACG

Abstract

Utvärderingen av SKL-projektet ’Vård på Lika Villkor’ visade att primärvårdens
ersättnings- och styrsystem genomgått stora förändringar under senare år
med olika utformning i landstingen. Primärvårdens ersättnings- och styrsystem
i samtliga landsting i Sverige beskrivs och analyseras med särskild fokus på
ACG-systemet i en litteraturanalys med avseende på ACG-systemets effekter
på vårdens jämlikhet, innehåll kvalitet och effektivitet. Totalt har 51 relevanta
artiklar analyserats. Slutsatsen är att studierna huvudsakligen avsett ACGsystemets
förmåga att predikera framtida vårdbehov, men att ingen av de
analyserade artiklarna har studerat effekter på vårdens jämlikhet, innehåll,
kvalitet eller effektivitet. En brittisk studie visar dessutom att det finns en mycket
enklare och mindre kostsam metod som dessutom predikerar vårdbehov bättre
än ACG.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.