Patienters uppfattning om Vård på lika villkor
PDF

Nyckelord

patient/brukar perspektiv
primär vård
jämlikhet

Abstract

Att ta reda på patienternas uppfattningar om vård och de välfärdstjänster
som samhället erbjuder är viktig för att kunna kvalitetsutveckla vården. Syftet
med denna studie var att undersöka patienternas perspektiv om jämlikhet i
vård samt deras idéer om metoder för att utveckla en mer jämlik vård. För
att nå syftet används kvalitativ metod i form av intervjuer med patienter och
representanter för patientföreningar. Resultatet visar att patienter anser att
läkarkontinuitet, tid vid besök, tillgänglighet, kommunikation och bemötande
kan utvecklas och blir bättre för att en mer jämlik vård ska uppnås.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.