Vad sker med personalens inställning till Vård på lika villkor när verksamheterna deltar i Lärandeprojektet?
PDF

Nyckelord

Vårdpersonal
primär vård
jämlikhet

Abstract

Jämlikhet i hälsa och att erbjuda vård på lika villkor är en av de viktigaste
aspekterna för ett välfärdssamhälle. Flera rapporter visar att hälso- och
sjukvården inte är jämlik. Syftet med denna studie var att studera vårdpersonalens
synpunkter på jämlik vård samt om deras tankar om metoder för att uppnå
en mer jämlik vård. En webbenkät skickades till all personal före och efter
projekttiden i de verksamheter som deltog i Lärande projektet. Resultatet visar
att vårdpersonalen anser att de faktorer som påverkar brukares/patienters
tillgång till vård på lika villkor består av: Strukturella/organisatoriska faktorer
inom vården (t.ex. brist på läkare), eller i samhället (t.ex. bostadsområde) och
patienternas/brukarnas sociala situation (t.ex. utbildning).

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.