Bortfallet och folkhälsan. Rapport från konferensen ”Varför svarar de inte på våra frågor?”
PDF

Nyckelord

bias
jämlik hälsa
etik
representativitet
self determination theory

Abstract

Forte höll i november 2013 ovan nämnda konferens vilken behandlade bortfall i befolkningsenkäter om hälsorelaterade frågor. Moderator var Anna Bessö. Bortfallsfrekvensen tenderar att stiga och är dessutom snedfördelad på ett sådant sätt att strävan efter en jämlik hälsa motverkas. Kenneth Rothman argumenterade för att representativitet i sig inte är något eftersträvansvärt. Per-Olof Östergren, Mats Thorslund och Lauren Lissner illustrerade hur snedrekrytering kan leda till felaktiga slutsatser. Bengt Järvholm beskrev hur strävan efter höga deltagarsiffror kan kollidera med etiska principer, särskilt med avseende på autonomi. Marika Wenemark underströk betydelsen av att inkludera respondenternas perspektiv vid planeringen av studier.  Små studier med noggrant genomförd riktad rekrytering, ”snöbollsmetoden”, webb-baserade samt översatta instrument lyftes fram som metoder för att bredda rekrytering.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.