Flödesmodellen Version 1.0 Individbaserad verksamhetsuppföljning inom hälsooch sjukvård med hjälp av en generisk processodell - flödesmodellen

Abstract

Denna artikel beskriver erfarenheter från ett nationellt projekt med
syftet att föreslå och implementera en generisk processmodell som
beskriver enskilda patienters vårdprocesser genom ett hälso- och
sjukvårdssystem. Modellen är en av utgångspunkterna i byggandet
av den nationella informationsstruktur som Socialstyrelsen nu har
ansvaret för. En bärande idé är att processdata i kombinatione med
traditionella sätt att beskriva hälso- och sjukvårdens output i termer
som in- och utskrivningar, vårddagar, läkarbesök, DRG-poäng och
kostnad per patient kan bli ett kraftfullt verktyg för förbättringsarbete.
Flödesmodellen är också det koncept som man utgår från vid
uppföljning av väntetider och vårdgaranti 05.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.