Kvinnliga ledares arbetsvillkor i en glesbygdskommun – oglamorösa och hindrande för hälsofrämjande insatser?

Stig Vinberg, Bodil Landstad

Sammanfattning


Många arbetsplatser i offentlig sektor, inte minst i verksamheter med människor, är karakteriserade av hög sjukfrånvaro och de psykosociala arbetsförhållandena har försämrats särskilt för kvinnligt anställda. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur kvinnliga ledare upplever sina arbetsvillkor och förutsättningar för att genomföra hälsofrämjande insatser. Intervjuer genomfördes med tjugo kvinnliga ledare och resultaten analyserades med en innehållsanalys. Resultaten pekar på oglamorösa arbetsvillkor för ledarna och på stora behov av att förbättra deras villkor och hälsa, och på strategier för att undanröja hinder för hälsofrämjande insatser.


Nyckelord


Kvinnliga ledare, arbetsvillkor, hälsofrämjande insatser

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!