Värdet av chefers etiska kompetens
PDF

Nyckelord

Etisk kompetens
chefer
emotioner
handlingsförutsättningar
arbetsmiljö
hälso- och sjukvård

Abstract

Forskning som rör etisk kompetens bland medarbetare i vården är förhållandevis vanlig, medan etisk kompetens  bland vårdchefer knappt har studerats alls. Den här artikeln uppmärksammar etisk kompetens och dess handlingsförutsättningar när det gäller vårdchefer inom hälso- och sjukvården, särskilt med avseende på verksamhetschefers identifiering och hantering av intressekonflikter. Artikeln bygger på empirisk forskning och syftet är att uppmärksamma vikten av chefernas etiska kompetens och vad en sådan kompetens behöver innehålla för att främja etiskt ansvar och en hälsosam arbetsmiljö. Chefens tillgång till ett adekvat språk för etik, förmåga att utveckla rationella emotioner och kommunikativa färdigheter i syfte att främja dialog utgör centrala aspekter av den etiska kompetensen. Men de politiska och administrativa styrsystemen behöver också tydligt formulera de etiska dimensionerna av chefernas uppgift, avsätta resurser för utbildning i etik, och se till att stödsystem och utvärdering fokuserar inte bara på ekonomi utan också på värderationella aspekter med avseende på vad vårdorganisationenär avsedd för.

 

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.