Vårdmatchning för ökad tillgänglighet och likvärdighet

Lars Nordgren

Sammanfattning


Då nuvarande sjukvårdsstruktur inte förmår realisera ett effektivt kapacitetsutnyttjande inom och mellan vårdenheter och skapa likvärdig tillgänglighet av vård i landet, finns ett behov av att utveckla en ny tjänst - Vårdmatchning. Tjänsten innebär matchning av vårdtjänster utifrån vårdbehov och är tänkt att underlätta tillgänglighet samt möjlighet att välja vård i hela landet i syfte att underlätta likvärdigheten för vårdsökande genom ett förbättrat utnyttjande av resurser och kompetens. Tjänsten utförs med hjälp av ett matchningssystem som hanteras av en professionell matchningsenhet, som utgör ett oberoende mellanled mellan patient och vårdproducenter. Genom att matcha kapacitet och insatser skapas en samordnad vårdtjänst som erbjuds den vårdsökande och dess remittenter. Systemet ska kunna användas lokalt, regionalt och nationellt. Idén bygger på teorier och metoder för service management, yield management och matchningsprocesser, agentteori samt på nationella kriterier för kvalitet och likvärdighet. Den bör kunna appliceras inom ett landstingsområde, regionalt eller nationellt och kunna tillämpas både inom offentlig och privat hälso- och sjukvård. Särskild vikt läggs vid att utveckla och studera matchningsprocesser med fokus på hur aktörer samverkar.


Nyckelord


Vård, matchning, tillgänglighet, kapacitetsutnyttjande, service management, patientvärde och produktivitet.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!