Natur och hälsa – i en alltmer urban livsmiljö

Patrik Grahn

Sammanfattning


Allt sedan Antiken har det ansetts hälsosamt att vistas i speciella naturområden. Ett viktigt skäl till att parker anlades under den snabba expansionen av industristäder från och med slutet av 1700-talet var också att värna människors hälsa. 1900-talets ideal, ”trädgårdsstaden” och ”hus i park” hade hälsa och välbefinnande som ledord. Idag talar man om att bygga stadsmässigt, tätt och klimatsmart, där människors välbefinnande och hälsa är viktiga argument. Dagens trend är därför att förtäta. För att inte riskera att förlora resurser i folkhälsoarbetet bör man se till vad forskningen visar. Mår människor bättre om de har tillgång till parker? Samt hur och varför påverkas människor positivt av vistelse i natur. Artikeln ger en kort sammanfattning av dagens forskningsläge.

Nyckelord


folkhälsa; förtätning; stadsmässighet; miljöpsykologi; stadsbyggnad; tillgänglighet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!