Naturbaserade diskurser i teori och praktik – motiv och argument
PDF

Nyckelord

relationen människa och natur
lärande
diskurser
kulturell
evolutionär

Abstract

 

I artikeln diskuteras hur handledare som arbetar med personer som har intellektuella funktionsnedsättningar i en kommunal daglig verksamhet med trädgårdsinriktning och i gymnasiesärskolans naturbruksprogram argumenterar för värdet av natur. Den teoretiska utgångspunkten består av ett diskursinspirerat förhållningssätt. Tre tolkningsrepertoarer har identifieras: naturen gör oss lyckliga, naturen kräver motivation och naturen leder till gemenskap, som alla betonar eller förnekar olika värden med naturen. De kan också ses som gemensamma resurser som kan användas vid behov för att legitimera verksamheternas existens. Tolkningsrepertoarerna diskuteras även i viss mån i relation till texter om relationen mellan människa och natur.

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.