Naturbaserade diskurser i teori och praktik – motiv och argument

Mariella Niemi

Sammanfattning


 

I artikeln diskuteras hur handledare som arbetar med personer som har intellektuella funktionsnedsättningar i en kommunal daglig verksamhet med trädgårdsinriktning och i gymnasiesärskolans naturbruksprogram argumenterar för värdet av natur. Den teoretiska utgångspunkten består av ett diskursinspirerat förhållningssätt. Tre tolkningsrepertoarer har identifieras: naturen gör oss lyckliga, naturen kräver motivation och naturen leder till gemenskap, som alla betonar eller förnekar olika värden med naturen. De kan också ses som gemensamma resurser som kan användas vid behov för att legitimera verksamheternas existens. Tolkningsrepertoarerna diskuteras även i viss mån i relation till texter om relationen mellan människa och natur.

 


Nyckelord


relationen människa och natur; lärande; diskurser; kulturell; evolutionär

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!