Etnografi som stöd för kunskap om kultur och sammanhang vid psykiatrisk diagnostik
PDF

Nyckelord

Kultur
kontext
psykiatrisk diagnostik

Abstract

Abstrakt

Kultur, tidsepok och socialt sammanhang påverkar hur psykisk sjukdom uttrycks, förstås och vårdsökande. I denna artikel vill jag belysa värdet av att använda den etnografiskt baserade kulturformuleringen, som finns i det diagnostiska systemet DSM-IV, som hjälp för att på ett individualiserat sätt förstå betydelsen av kultur och sammanhang vid psykiatrisk diagnostik. Vidare kommer psykiatrins roll som bidrag till att bygga ett tolerant multikulturellt samhälle att belysas. 

Abstract

Culture, historical epoch and social context influence the expression and understanding of mental disorder as well as help-seeking behavior. In this article I want to illustrate the value of using the ethnographically based cultural formulation within the diagnostic system DSM-IV as a tool to increase understanding on the individual level of the importance of culture and context in psychiatric diagnostics. Furthermore, the role of psychiatry in contributing to the construction of a tolerant, multicultural society will be discussed.

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.