Arbetslivet – en bortglömd arena för jämlika hälso- och arbetsvillkor?

Stig Vinberg, Susanna Toivanen

Sammanfattning


Uppsatsens syfte är att utifrån resultat om utvecklingen av hälsa och psykosociala förhållanden i arbetslivet diskutera behov av framtida hälsofrämjande och jämlikhetssträvande insatser. Resultat visar att en hög andel av den arbetande befolkningen utsätts för arbetsrelaterad ohälsa och påfrestande psykosociala förhållanden. Skillnaderna mellan olika grupper är tydliga och det systematiska arbetsmiljöarbetet och tillgången till företagshälsovård är ojämlikt fördelad mellan olika sektorer i arbetslivet. En slutsats är att politiska initiativ kring hälsa i arbetslivet måste samordnas mellan olika politikområden och att det behövs förstärkta insatser med fokus på ojämlikhet i hälsa och arbetsvillkor

 


Nyckelord


health equity, health promotion, psychosocial working conditions, health

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!