Den hälsofrämjande promenaden. Äldre människors promenerande som nytta, nöje och norm.
PDF

Nyckelord

kulturella föreställningar
meningsskapande
praxis
hälsa
aktivitet

Abstract

Promenaden betraktas allt mer som en hälsofrämjande åtgärd i en medicinsk kontext. Den här betoningen på aktivitet riktar sig särskilt till äldre människor då åldrandet i sig betraktas som en risk för ohälsa. Syftet med artikeln är att diskutera hur äldre människor förhåller sig till den normativa föreställningen om promenerandet som hälsofrämjande och hur de använder promenaden. Artikeln visar att de intervjuade är medvetna om att aktiviteten betraktas som nyttig och hälsosam, men att de använder promenaden som ett medel för att uppnå egna mål som inte behöver vara hälsorelaterade. Den hälsofrämjande promenaden är en norm som människor måste förhålla sig till, men i görandet av promenaden öppnas möjligheten att skapa andra meningar än vad föreställningar och retoriker talar om.

 

From a medical point of view, walking is an activity that is becoming more and more associated with health promotion. Especially older people are encouraged to take walks, since ageing is considered to increase the risk of ill-health. The aim of this article is to discuss how older people reason about health and walking, and their use of talking walks. The article shows that the interviewees are aware of walking as health promoting, but they take walks for purposes that do not have to be related to good health at all. The normative health promotion walk is something people have to handle, but in practice, in actually walking, other possibilities of creating meaning are within reach.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.