Den fetmadrivande miljön.Kulturella föreställningar om samhället i populärmedicinska texter om övervikt och fetma.
PDF

Nyckelord

samhälle
Gemeinschaft
Gesellschaft
populärmedicin
fetma

Abstract

I den här artikeln analyseras hur samhället beskrivs i svenska populärmedicinska texter om övervikt och fetma. Syftet är att placera de här beskrivningarna i ett historiskt och kulturellt sammanhang för att visa hur medicinska texter influeras av kulturella föreställningar och underliggande tankefigurer. Tydligt är att synen på samhället präglas av idén om en distinktion mellan ett förmodernt förr och ett hypermodernt nu, och att dessa båda positioner laddas med positiva respektive negativa betydelser som antas inverka på möjligheten att motverka övervikt och fetma.

 

This article analyses the way society is described in popular medical texts on overweight and obesity. By placing these descriptions in a historical and cultural context, the aim is to show how medical texts are influenced by cultural conceptions. It is apparent that the texts are characterized by the idea of a distinction between a pre-modern past and a hyper-modern present, and that these positions are charged with positive and negative meanings, of importance to the possibility to prevent overweight and obesity.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.