Att implementera rehabiliteringssamverkan: en fallstudie

Christian Ståhl

Sammanfattning


Samordningsförbund är en struktur för interorganisatorisk samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan kommun, landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I denna fallstudie har implementeringsprocesser kring samverkansteam i två samordningsförbund studerats, med fokus på utveckling av strategier för implementering, hur berörda organisationer involverades i denna process, samt hur strategierna påverkade hållbarheten i samverkansarbetet. Studien omfattar individuella intervjuer, fokusgrupper och dokumentstudier. Studien visar två olika strategier för implementering med olika utfall. Medan förbund ett försökte (men misslyckades) att implementera specifika samverkansprojekt hade förbund två en bredare interaktiv strategi för att åstadkomma en lokal samverkansstruktur. Denna strategi innebar att ett centralt samverkansteam kunde startas och drivas vidare, med stöd från samtliga parter.


Nyckelord


samordningsförbund;samverkan;implementering;rehabilitering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!