Arbetsrelaterad stress hos yrkesverksamma kvinnor som söker primärvården för muskuloskeletala eller psykiska besvär

Kristina Holmgren

Sammanfattning


Över hälften av yrkesverksamma kvinnor som sökte till vårdcentralen för psykiska besvär eller besvär från rörelseorganen upplevde stress på grund av ökad arbetsbelastning. Nästan lika många angav stress på grund av att de hade svårt att sätta gränser och att de ställde höga krav på sig själva. De här resultaten pekar på att det är viktigt att ställa frågor om både arbets- och personrelaterade faktorer, och om personen upplever stress på grund av dessa faktorer. För att tidigt identifiera de som riskerar ohälsa och långtidssjukskrivning, och erbjuda preventiva åtgärder, kan Work Stress Questionnaire (WSQ) användas inom primärvården. WSQ är ett självadministrativt frågeformulär som är enkelt att handha och kan därmed användas tidigt när målgruppen söker vård på vårdcentralen. 


Nyckelord


Work Stress Questionnaire;tidig identifiering;arbetsrelaterade faktorer;personrelaterade faktorer; prevention

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!