Familjecentraler i Jönköping Dåtid – nutid – framtid
PDF

Nyckelord

saknas

Abstract

 

Folkhälsoinstitutet initierade 1998 samlokalisering av mödra-barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänstens förebyggande arbete med tidiga insatser för föräldrar och barn i anslutning till barnafödande och förskoleperioden. Medarbetarna från de lokala verksamheterna utbildades i familjecentrerat arbetssätt. Hur gemensamma insatserna för ökat föräldrastöd skulle utformas på individ- och gruppnivå utifrån hälsofrämjande och primärpreventivt perspektiv. Första familjecentralen invigdes 2001. Samverkans- och policydokument samt plan för fortsatt utbyggnad fastställdes 2005. Nästa år kommer det att finnas tio familjecentralen för 9344 förskolebarn och deras föräldrar i Jönköpings kommun. Länsövergripande nätverksträffar, 2001-2009, har erbjudits medarbetarna från samtliga familjecentraler i länet, för utveckling och erfarenhetsutbyte. Årliga föräldraenkäter med frågeställningar utifrån målsättningen, såsom hög tillgänglighet, delaktighet i utbudet, informations- och mötesplats som skapar raktiga kontakter barnfamiljer emellan.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.