Från idrottsskadeprevention till implementering av nationella säkerhetsfrämjande program inom idrotten

Toomas Timpka, Jenny Jacobsson

Sammanfattning


Varje år skadas i Sverige omkring 60 000 svenska barn och ungdomar under idrottsutövande till den grad att de måste uppsöka sjukvården. Internationellt svarar idrottsskador för omkring 20-35 % av alla olycksfallsskador. Vi beskriver ett ramverk att användas av bland andra svenska idrottsförbund för utveckling och utvärdering av säkerhetsstrategier som ska leda till färre skador och mindre psykosociala påfrestningar. Grunden för detta arbete är kartläggning av skador som hotar tryggheten under idrottsutövande. I det avseendet ligger även ett ansvar på kommuner och landsting att idrottsskador regelbundet synliggörs i rapporter om lokalt hälsoläge och säkerhet. Färre skador och ökad trygghet skulle stimulera fler ungdomar att delta i idrottsaktiviteter och att elitsatsande individer inte skulle behöva tvingas sluta i förtid.


Nyckelord


Idrottsskador; epidemiologi; säkerhetsfrämjande program; kausala modeller

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!