Internationella jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem. Utvecklingen av modeller och metoder under ett halvt sekel

Björn Smedby, Ronald Andersen

Sammanfattning


Artikeln utgår från de jämförelser av hälso- och sjukvårdsystem som gjordes av Ragnar Berfenstam och hans kolleger i början av 1960-talet. Den beskriver den ursprungliga modell för sjukvårdssystem som användes i de tidiga studierna och en utvecklad systemmodell som  vi konstruerat på basen av mer aktuella internationella jämförande studier av hälso- och sjukvårdssystem. Vi ger exempel som belyser den ursprungliga och den utvecklade modellen. Genom en selektiv litteraturgenomgång noterar vi de förändringar som skett i jämförande studier under de senaste 40 eller 50 åren. Vi sammanfattar med att peka på de viktigaste framstegen inom fältet och de kvarstående utmaningarna för internationella jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem.

 

This paper builds on the health care systems comparisons undertaken by Ragnar Berfenstam and his colleagues in the 1960’s. It describes the original health systems model guiding that early work and a developing health systems model that we have constructed based on more recent international comparative health systems work. We provide examples to elucidate the original model and the developing model. Using a selective literature review we note changes and developments in comparative studies over the past 40 or 50 years. We conclude by suggesting the major advances in the field and continuing major challenges to doing international health systems comparisons. 

 

A complete English language version of this paper is found at pp. 439-452, see "> here


Nyckelord


hälso- och sjukvårdssystem; internationella jämförelser; modeller; utveckling över tiden; health care systems; international comparisons; models; methods; development over time

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!