Åldrandet och äldreomsorgens utveckling

Mats Thorslund

Sammanfattning


1960 publicerades Ragnar Berfenstams och Herman Hedqvists utredning av behoven av vård och omsorg i Uppsala län. Antalet äldre var i ökande samtidigt som den kommunala hemtjänsten var i sin linda. Hur skulle man planera för framtiden? Den svenska äldreomsorgen kom att expandera kraftigt fram till ca 1980. Därefter har vårdens och omsorgens resurser – både i absoluta termer men framförallt i relation till antalet äldre i befolkningen – minskat. Nu står vi inför en utmaning som liknar situationen 1960 – behoven kommer att öka. Däremot är möjligheterna att expandera resurserna mer begränsade än under välfärdstatens guldålder. Samtidigt är många av dagens svåra frågor identiska med de som formulerades för mer än 50 år sedan:  Hur åstadkomma en bättre samordning mellan professioner och huvudmän? Hur kan och bör ansvarsfördelningen mellan individen, de anhöriga och samhället se ut?


Nyckelord


äldreomsorg; välfärdsstat; demografi; hälsotrender; prognoser

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!