Från omvårdnadsforskning till vårdvetenskap

Alice Rinell Hermansson

Sammanfattning


På trettio år har antalet forskarutbildade sjuksköterskor i Sverige ökat från två till ett tusen. Även om sjuksköterskorna länge hade arbetat för en uppgradering av sin utbildning, var det först med högskolereformen 1977 och därpå följande reformer, som utbildningen fick högskolestatus. Med detta kom också kravet på forskning. Utvecklingen stöddes av regionstyrelser och forskningsfinansiärer, särskilt Medicinska forskningsrådet och Vårdalstiftelsen, men också av hängivna personer och grupper som genomförde reformerna. De första två professorerna i ämnet omvårdnad tillsattes 1987. Fram till år 2010 fanns det sextio professorer i ämnet. Utvecklingen visar att det fanns ett uppdämt behov av högre utbildning och forskning. Under de senaste trettio åren har antalet disputerade sjuksköterskor ökat fem gånger varje decennium. Det ger hopp inför framtiden.

 


Nyckelord


omvårdnadsforskning; vårdvetenskap

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!