Etiska aspekter av osäker vetenskap och vaccinkontroverser: konstruktivistiska bidrag
PDF

Nyckelord

vaccinkontrovers
konstruktivism
förväntningssociologi

Abstract

Utifrån exemplet vaccinkontroverser undersöker denna artikel två sätt på vilka konstruktivistiska studier kan bidra till etiska analyser av forskning. För det första kan de ifrågasätta vissa idealiserade föreställningar om vetenskap som på sikt riskerar skapa orealistiska förväntningar och skuldbelägga processer och aktörer, framför allt vad gäller förekomsten av osäkerheter och sociala faktorer. För det andra kan konstruktivistiska studier klarlägga hur bilder av vetenskapen inte enbart är en fråga om att beskriva verkligheten utan lika mycket en strategisk kamp för resurser och utrymme. Detta kräver att skillnaden mellan analytikerns distanserade position och aktörernas konkurrrensutsatta verklighet beaktas. Båda dessa motstridiga förhållningssätt behövs för att bättre förstå aktörernas föreställningar om vetenskap

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.