Barnhälsoteam: ett exempel på framgångsfaktorer för god samverkan kring förebyggande arbete för barn.

Clara Aarts, Marta Holm

Sammanfattning


Barnhälsoteamet (BHT) är en samverkansmodell mellan förskola/familjedaghem och barnhälsovården kring barn med speciella behov. Aktörernas syn på samverkan undersöktes samt bidragande faktorer för god samverkan. Distriktssköterskor (n=6), biträdande rektorer (n=3), specialpedagoger (n=2) och en förskolepedagog intervjuades under 2008 och 2009 utifrån Danermark’s (2000) analysmodell om samverkan med frågor kring Synsätt, Organisation och Regelverk. Samarbetet upplevdes av samtliga som välfungerande och mycket värdefullt. Grundläggande förutsättningar för god samverkan uppfylldes: att arbete för gemensamma mål, att ha förståelse för varandras synsätt, en tydlig organisation och i viss mån ha kännedom om varandras regelverk. Kännedom om den politiska styrningen för de olika organisationerna var svag, det upplevdes dock inte som något problem. Studien visar att BHT upplevs som en god samverkansmodell för hälsofrämjande arbete med barn. 


Nyckelord


Samverkan, Hälsofrämjande arbete, Barn

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!