Sagostund på biblioteket - kulturellt kapital för de minsta

Abstract

Syftet med studien var att undersöka sagostunder på bibliotek ur ett folkhälsoperspektiv. Empirin bestod av kvalitativa intervjuer med barnbibliotekarier på folkbibliotek i Stockholms län. Studiens resultat visade att sagostundens främsta syften var att väcka barnens intresse för språket och litteraturen och introducera dem för bibliotekets resurser Resultatet diskuterades utifrån Bourdieus teori om kulturellt kapital. Genom att uppleva litteraturen, lära sig flera ord, lära sig umgås i grupp och lära känna biblioteket ökade barnens kulturella kapital. Artikeln bygger på författarens examensarbete ’Sagostund på bibliotek – en hälsofrämjande aktivitet för barn i förskoleåldern?’.

The aim of the study was to investigate story-time in public libraries from a public health perspective. The study was based on qualitative interviews with children’s librarians in public libraries in Stockholm County. The result showed that the main aims of story-time were to increase children’s interest in language and literature and to introduce them to the library’s resources. Bourdieu’s theory of cultural capital was used to discuss the result. Experiencing literature, learning more words, learning to socialize in a group and getting to know the library, increased the children’s cultural capital.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.