Konstbilden i vårdarbetet, ett kommunikativt redskap

Abstract

Författaren beskriver betydelsen av olika konstformer för fysisk och psykisk hälsa med fokus på vårdpersonalens erfarenheter av konstbilders användbarhet i samtal med äldre vårdtagare. Författaren lyfter även fram betydelsen av bildval för olika vård situationer. Bildserier med olika tema såsom lekande barn har använts av vårdpersonal i komunikation med patienter i syfte att locka fram varieration i samtals ämnen. Bildval för vårdsamtal måste göras med omsorg, hänsyn måste tas till metoder i bildpsykologisk- och konstpsykologisk forskning avseende betraktarens bildperception och bildreaktion, samt bildpreferenser och känslor som kan uppstå i bildbetraktandet. Rekommendationer presenteras hur vårdpersonal kan praktisera strukturerade bildsamtal i vilka den äldre personen uppmuntras att ta en aktiv del i samtalet. Betydelsen av konst har beskrivits av antikens filosofer. De såg en länk mellan konsten och livet. Bilder, drama, dans och musik måste finns i det dagliga livet och betraktades som helande för kropp och själ. I dagen forskning verifieras och vidareutvcklas de antika filosofernas tänkande.

The author describes the meaning of aesthetics for physical and psychological well-being, and health professionals’ experiences of visual art as a conversation tool with elderly persons. The author also lifts forward the meaning of selection of paintings to be used in different hospital settings. Selection of paintings to be used with patients has to be made with care, and take into consideration methods in psychological- and art research on aesthetic reactions to and perception of art, preferences and feelings which may arise in a spectator. Series of paintings with varying themes such as playing children have been used by health professionals to bring forth a variety of topics to be discussed. Recommendations are presented on how health professionals could practice conversations to stimulate and encourage the elderly person to take an active part in the conversation. The meaning of aesthetics has been formulated by ancient philosophers who saw a natural link between art and life. Painting, drama, dance, and music are observable parts of every day life, and they were regarded as a cure of body and mind. Research of today verifies and develops the thinking of our ancient philosophers.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.