Kultur och hälsa – en inte alldeles oproblematisk relation

Abstract

Kultur kan göra människor starkare, men det är farligt om det ses som synonymt med att den hjälper dem att må bra. Konstnärer är inte alltid lyckligare eller mår bättre än andra. Kulturen lämnar inte sällan avtryck fyllda av tragik och olycka. Oavsett vilket ska kulturen vara fri både till deltagande och skapande, den har en särställning som ska bygga på tillgänglighet för alla. Om kulturen från att ha haft en särställning reduceras till att vara ett politikområde bland andra mister den sin kraft att medverka till förändring av inte bara verksamheter utan också av förhållningssätt och värderingar. Även att ge kulturen en uppgift som att vara hälsofrämjande begränsar friheten i kulturen och kan leda till att viss kultur bedöms som bättre eller mer främjande än annan. Kulturen ska kunna förekomma på olika arenor som sjukhus, inom vården m.m. och där ge möjlighet för människor att höja sin livskvalitet. Men i detta behöver kulturen inte ses som en terapi eller medicin utan snarare som en resurs. Så låt oss vara försiktiga när vi utropar kulturen till hälsofaktor. Nyansera argumenten och precisera dem. Det är viktigare att förklara och att övertyga än att söka övertala. Kulturen måste tillerkännas ett egenvärde, den måste vara fri.

Culture can make people stronger, but it’s treacherous to consider it as synonymous with making people healthier. Artists’ are not always happier or healthier than other people. The culture sometimes leaves us with impressions filled with tragedy and misery. Regardless, the culture should be free in participation and in creation; it has a unique position that should built on availability for all. If the culture would be reduced from having a unique position to being an area of politics it will loose all of its power to contribute to a change in not only activities but also attitudes and values. To give the culture a task, like being health promoting, might also limit the freedom in the culture and lead to the assumption that a certain culture is better or more health promoting than another. Culture should occur at different arenas such as hospitals, in health care etc and give people a possibility to increase their quality of life. But in this the culture shouldn’t be seen as a therapy or medication but rather as a resource. So let us be careful in declaring the culture as a health factor. Nuance the arguments and specify them. It is more important to explain and convince than to try to persuade. The culture must be recognized as a value in it self, it has to be free.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.