”MAN FÅR GÖRA SIN EGEN MASK”Den skapande processens betydelse för hälsa och livskvalitet hos människor med kognitiva funktionshinder
PDF

Nyckelord

Hälsofrämjande arbete
kognitiva funktionshinder
skapande verksamhet

Abstract

Vid den 9:e nordiska folkhälsokonferensen anordnades ett seminarium där huvudaktörerna var människor med kognitiva funktionshinder. Tillsammans med forskare och handledare presenterade dessa hur principerna för hälsofrämjande arbete kommer till uttryck i Daglig verksamhet. Ållateatern i Sundsvall och Grotta fritidsklubb i Namsos visar att den skapande processen inspirerar människor med kognitiva funktionshinder att ta kontroll och makt över personliga, sociala och miljömässiga faktorer. Detta påverkar hälsotillståndet positivt. Detsamma gäller delaktighet. Alla berörda involveras, utövar inflytande och medverkar i planering, genomförande och utvärdering. Helhetsperspektivet är också en viktig grundpelare. Goda exempel på samverkan med relevanta sektorer i samhället utgörs av samarbetet mellan de båda verksamheterna och med närliggande universitet. Medverkan i folkhälsokonferensen tydliggjorde strävanden efter jämlikhet och lika villkor. Det säkrar möjligheter till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Verksamheterna visar på betydelsen av att vidmakthålla ett projekt och arbeta för en hållbar utveckling. De kombinerar flera strategier vilket har betydelse för samhällsutvecklingen.

At the 9th Public Health Conference participants with cognitive disabilities, demonstrated together with their supervisors the Guiding Principles for Health promotion expressed in Daily activity. Ållateatern in Sundsvall and Grotta fritidsklubb in Namsos show that the creative process enable people with cognitive disabilities to assume more power over the personal, socioeconomic and environmental factors that affect their health (empowering). The same is true for participation. All concerned are involved. They influence, plan, implement and evaluate. A holistic perspective is a basic principle. Cooperation between the two activities and with nearby universities constitute good examples of collaboration with relevant societal sectors. By participation in the conference endeavors for equal and equitable conditions were clarified. This ensures opportunities for physical, psychic and social wellbeing. The importance of maintenance of a project over time and the work for a sustainable development is demonstrated, as well as the importance of multistrategical work.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.