Musik och folkhälsa

Abstract

All musikupplevelse påverkar inte hälsan i gynnsam riktning. Effekterna beror på individuella erfarenheter av musik, omständigheter kring musiken och om det är fråga om tillfälliga eller regelbundet återkommande upplevelser. Fokus i detta bidrag är sociala, psykologiska och biologiska tänkbara mekanismer bakom samband mellan musik och folkhälsa. Hjärtkärlsystemet, magtarmkanalen, hormonerna och immunsystemet är exempel på kroppsfunktioner som studerats i relation till folkhälsoaspekten på musik. Musiken kan om den används på rätt sätt och i rätt sammanhang ha en hälsofrämjande effekt. Att det finns många användningsområden för musikerfarenheter i vårdarbete belyses i ett annat bidrag i detta nummer av SMT, men också i folkhälsoarbetet har musiken en roll bl a därför att musiken kan stärka gruppsammanhållning och öka det sociala kapitalet. Intresset ökar just nu starkt både i folkhälsoarbete och forskning för musikens hälsofrämjande effekter. Det som har störst potential att ge långsiktiga goda effekter för folkhälsan är satsningar på musik för barn. Detta är av stor vikt i diskussionen med politikerna när man skär ned på musikundervisningen i skolan!

All musical experiences do not have positive health effects. Whether they will be positive or negative depends upon a number of factors such as individual experiences, external circumstances and duration/frequency (temporary or regularly occurring?). The focus of this contribution is social, psychological and biological plausible mechanisms behind possible relationships between music and public health. The cardiovascular, gastroenterological, endocrine and immune systems are examples of systems that have been studied in relation to possible associations between music experiences and public health. Music may if it is used adequately and in adequate circumstances contribute to health promotion. That there are many uses of music in health care is discussed in another contribution to this issue of SMT but music also has a role in public health promotion mainly because music experiences may strengthen group cohesion and promote development of social capital. There is a rapid growth in scientific publications in this field. The field with the strongest potential in the long term public health perspective is children´s music. This is of great importance in a time period characterised by downsizing of artistic education in schools.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.