Etiska aspekter på vaccination – ett medicinskt perspektiv
PDF

Nyckelord

vaccination
ethics
prevention
solidarity
trust

Abstract

Vaccinationer aktualiserar många etiska aspekter. Prevention skiljer sig principiellt från behandling. Individens önskningar sammanfaller inte alltid med samhällets. Fördelar och nackdelar med vaccinationer kan upplevas olika av skilda intressenter. Många vaccinationsprogram gäller små barn, som kännetecknas av nedsatt självbestämmande. Vaccinationer skapar också ofta diskussion om frivillighet kontra obligatorium, om rättvisa, solidaritet och delaktighet. För att uppnå tillit till rekommenderade vaccinationer krävs respekt, öppenhet och lyhördhet.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.