Sjukdom, sjukroll och sjukdomsidentitet. Observationer från Lundbypopulationen.
PDF

Nyckelord

sjukdomsbegreppet
sjukroll
sjukdomsupplevande
sjukdomsidentitet

Abstract

Ett urval av 29 fall (14 män, 15 kvinnor) ur Lundbymaterialet har följts upp med intervjuer och registerdata från åren 1947 -1997 för att studera sjukdom, sjukdomsupplevande och sjukdomsidentitet i ett livsloppsperspektiv. Fynden diskuteras i ett vidare teoretiskt och kliniskt sammanhang. Sjukdomsbegreppet kan konstateras ha flera dimensioner, medicinska,psykosociala och existentiella. Det rör sig i grunden om konkurerande sjukdomsbegrepp,det snävare biomedicinska och det mer holistiska existentiella, där det förra vanligen har tolkningsföreträdet. Artikelförfattaren, som har tagit intryck av den franske filosofen Michel Foucault, ser det medicinska språket som en diskurs, som har betydelse för den sjukes självbild, men också har ideologiska effekter som ett styr- och maktmedel för sjukvård och försäkringskassa.  
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.