Cannabis och schizofreni: Finns ett orsakssamband?

Abstract

Det är väl känt att cannabis kan leda till en mängd olika psykiska symtom i direkt anslutning till missbruk eller kort därefter. Frågan om cannabis är en oberoende riskfaktor för schizofreni och andra psykoser har dock varit kontroversiell och under lång tid saknades forskning på området som möjliggjorde bedömning av orsakssambanden. Under senare år har ett antal studier givit starkt stöd för att det finns ett orsakssamband mellan cannabismissbruk och senare insjuknande i schizofreni. Flera forskningsöversikter under senare år har fastslagit att cannabis med största sannolikhet är en tydlig riskfaktor för schizofreni och andra psykoser.
It is well known that cannabis consumption may lead to a number of mental symptoms in direct relation to intake. Whether or not cannabis is a risk factor for schizophrenia and other psychoses is controversial and has been debated since long. Twenty years ago, we could demonstrate an association in a follow-up study of Swedish conscripts, but not until recent years has evidence accumulated from several studies worldwide. Recent reviews have concluded that there is strong evidence for cannabis is a risk factor for schizophrenia and other psychoses.Keywords: Cannabis, schizophrenia, psychosis, longitudinal studies
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.