Motvärn, motståndsidentitet och empowerment bland personer med intellektuella funktionshinder

Ove Svensson, Magnus Tideman

Sammanfattning


Begreppet empowerment används allt oftare för att beskriva hur individer eller grupper i olika sammanhang försöker ta kontroll över tillvaron och sina liv. Freire (1972) använde begreppet ” the wisdom of the oppressed” för att beskriva betydelsen av att diskriminerade grupper kom till tals och själva får makten att definiera sina behov. I denna artikel beskrivs hur ett projekt för deltagare med intellektuella funktionshinder förändras, från ett traditionellt projekt ”för” deltagare till ett projekt baserat på empowerment, där deltagarna själva tar över ansvaret för projektets inriktning. Vi menar att aktiviteter för diskriminerade grupper inte är tillräckliga om vi vill eftersträva verklig förändring. Denna måste alltid involvera deltagarnas medverkan och våga utmana rådande diskurser och maktstrukturer. Vi argumenterar i artikeln för att diskriminerade deltagare härigenom ges tillfälle att motsätta sig samhällets etikettering av ”utvecklingsstörda” eller ”efterblivna”, och en möjlighet att tillsammans med andra konstruera en egen personlig identitet.
The concept of empowerment is often used to describe how individuals or groups try to establish control over their own lives. This article describes how a project “for” participants with intellectual disabilities changed into an empowerment-based project, a change initiated from below by participants who began to investigate how internalised oppression affected their lives and personal identities. Freire (1972) used the phrase”the wisdom of the oppressed” to emphasise the importance of the “power from within” discriminated and oppressed groups themselves. Our conclusion is that: project activities are not enough; any real change must come from below and include processes of challenging and changing dominating discourses. We also argue for that an empowerment-based approach would give discriminated participants an opportunity to resist societal labelling as mentally retarded and to define their own personal identity. Keywords: Intellectual disability, identity, empowerment

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!