De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen – hinder och möjligheter

Ulla Gerner

Sammanfattning


I artikeln sammanfattas en avhandling som lades fram vid Institutionen för Socialt arbete vid Stockholms Universitet i juni 2005. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med fyra delstudier. Syftet med avhandlingen var att studera och analysera processen att återgå till arbete (RTW) respektive övergång till förtidspension för personer som varit långtidssjukskrivna. Avhandlingen tillhör den sociologiska disciplinen på mikronivå där de sjukskrivna själva befinner sig och det empiriska underlaget består av delstudier, utförda 1994-2004, där informanterna är de sjukskrivna själva. I artikeln diskuteras ett individuellt perspektiv i rehabiliteringen samt den viktiga frågan hur urval till arbetslivsinriktad rehabilitering görs vid Försäkringskassan.
The article is a brief summary of a thesis in Social Work at the University of Stockholm. The objective in the thesis was to study and analyse the return to work (RTW) or transition to disability pension for persons on long-term sick leave from their own perspective. The focus in the thesis is the individual in a social context. Method: The empirical material consists of four studies; two qualitative interview studies with sick-listed women and two prospective cohort studies with persons on sick leave with unspecified back and neck complaints. In one of the studies there was a follow-up after two years. Results: Those who had undergone vocational rehabilitation returned to work to a much lesser extent than those who had not, which showed the importance of the selection of persons to vocational rehabilitation measures. The results showed the importance of listening to the individual and taking their own assessments of obstacles and possibilities, in an action theory perspective, in the rehabilitation process into consideration. Key words: Vocational rehabilitation, return to work, long-term sick-leave, action theory.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!