Arbetslivsinriktad rehabilitering, återgång i arbete och pensionsförmån: En registerstudie över klienter som beviljats arbetslivsinriktad rehabilitering av försäkringskassan inom ett svenskt län

Åsa Ahlgren

Sammanfattning


I artikeln sammanfattas huvuddelen av avhandlingen ” Vocational rehabilitation, work resumption and disability pension” som lades fram februari 2006 inom rehabiliteringsmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet. Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka utfallet efter arbetslivsinriktad rehabilitering med avseende på återgång i arbete efter avslutad rehabilitering samt en tvåårsuppföljning. Ytterligare ett syfte var att undersöka om försäkringskassans handläggare uppvisade samsyn i frågor som rör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och sjukskrivningsprocessen. Avhandlingen är en registerstudie över alla klienter som beviljades arbetslivsinriktad rehabilitering 1998-99 från sex försäkringskassekontor i Sverige, n= 832. Slutsatsen är att eftersom rehabiliteringsåtgärderna fungerar som verktyg för att uppfylla handläggarnas dubbla uppdrag så kommer klienter som prövas mot arbetsmarknaden och de som prövas mot en pensionsförmån att konkurrera om samma resurser. Utfallet av rehabiliteringen riskerar då att reflektera resultatet av den selektering som sker än de åtgärder som beviljats.
In Sweden, the patterns of sick-listing and vocational rehabilitation (VR) show great regional differences. Yet, there seems to be no simple answer or single reason for these differences. The social insurance legislation stipulates equal access to rehabilitation measures regardless of domicile within the country. Still, VR is not a general “citizen’s right” but an opportunity offered after a prioritisation among other sick-listed, where some are offered VR. The overall objective of the research underlying the thesis was to evaluate the outcome after VR in terms of work resumption after completed rehabilitation including a two-year follow-up. A further objective was to investigate whether social insurance officers (SIO’s) shared coherent values among themselves with respect to issues related to VR and the process of sick-listing. Method: The thesis is a register study over all clients granted VR during 1998-1999 at six local social insurance offices in Sweden, n= 832. Conclusions: Since rehabilitation measures function as means for SIO’s to fulfil their twofold tasks, clients examined for the labour market on the one hand and clients tried for a pension grant on the other hand, compete over the same, limited resources. Hence, there is a risk that the outcome of rehabilitation measures reflects a selection of clients rather than the granted measures.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!