Faktorer som kan påverka tidig återgång till arbete efter stroke

Abstract

Arbetsförmåga är ett komplext koncept och för att en patient med stroke ska kunna återgå till arbete krävs bedömningar och interventioner på funktions-, aktivitets- och delaktighetsnivå, men rehabiliteringsinsatserna måste också inbegripa omgivningen och ta hänsyn till individens personliga faktorer. Denna artikel innehåller en sammanfattning av personliga faktorer och omgivningsfaktorer som kan påverka arbetsrehabiliteringen efter stroke - information som i ett senare skede kan användas vid utarbetning av en checklista.
About 30 000 people suffer a stroke every year in Sweden and there seems to be a growing incidence among persons aged 30 -65. Being able to return to work after stroke is an important factor for a person´s well-being and work rehabilitation should be considered early on in the rehabilitation process. Work rehabilitation includes evaluation and intervention on the body function-, activity- and participation level. Environmental and personal factors must also taken into consideration. The author, who is an occupational therapist, suggest in this article a selection of environmental and personal factors that may have impact on the work rehabilitation after a stroke – information that in a later stage may be useful for checklist purpose. Key words: Stroke, work rehabilitation, function, activity, participation, personal factors, environmental factors.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.