Frustrerad – En beskrivning av yngre strokepatienters upplevelser och behov

Jenny Röding, Ann Öhman, Jan Malm, Britta Lindström

Sammanfattning


Även om antalet yngre personer med stroke är få i förhållande till de äldre, består de ändå av en betydande grupp som behöver rehabiliteringsinsatser. Vi ville därför undersöka hur yngre personer som drabbats av stroke upplevt tiden efter insjuknandet genom djupintervjuer. Fokus var på deras livssituation och hur det uppfattat sin rehabilitering. Resultatet visade att de kände sig ”Frustrerade” som härleddes från kategorierna ”Den förlamande vardagen” och ”Utanför och osynlig”. Dessa resultat har utmynnat i en större pågående enkätstudie som inkluderande 1199 yngre strokepatienter. Syfte med denna pågående studie är att få ett bredare underlag för att kunna belysa hur ett större antal yngre personer med stroke uppfattar sin kognitiva och fysiska förmåga, sin livssituation samt återgång i arbete.
Approximately 20% of all stroke patients are younger than 65 years of age and this is a significant group in need of rehabilitation. The aim with this study was to explore the younger stroke patients’ experience of their rehabilitation and life situation after stroke. To obtain data we interviewed two women and three men between 37-52 years of age. The results showed that the patients felt frustrated, invisible and outside. The results from the qualitative study have resulted in a larger ongoing questionnaire study which includes 1199 younger stroke patients (18-55 years of age). The aim with the ongoing study is to describe younger stroke patients’ experiences of their physical and cognitive function after stroke, their life situation and return to work. In this paper we will present results from the qualitative study. Keywords: Young, Stroke, Frustration

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!