Samverkan kring återgång i arbete: var är arbetsgivarna?

Christian Ståhl

Sammanfattning


De senaste decennierna har samverkan mellan myndigheter kring återgång i arbete blivit allt vanligare. Dock ignorerar de svenska samverkansstrukturerna nästan helt arbetsgivarna som samverkanspart, trots att forskningen visar att det är i samverkan med arbetsgivare som samverkan ger bäst effekt. I de fall där sjukskrivna ska rehabiliteras till sitt tidigare arbete är kontakten med arbetsplatsen avgörande, och i de fall där arbetsgivare saknas är kontakten med arbetsmarknadens parter lika central. Om arbetsgivare inte involveras i samverkan är risken därför stor att de samverkande myndigheterna ägnar sig åt att rehabilitera människor till arbeten som inte finns.

During the last decades, cooperation between Swedish public authorities in return-to-work has become increasingly common. However, Swedish cooperation structures to a large extent ignore employers as a stakeholder in cooperation, despite research results showing that cooperation with employers is effective. Contact with the workplace is essential when sick-listed are to return to their previous work, and where there is no employer, contact with labour market stakeholders is equally important. If employers are not included in cooperation, there is a risk that the cooperating public stakeholders will rehabilitate people to non-existing employments.


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!