Anpassningar av arbetet vid ohälsa

Gun Johansson

Sammanfattning


Att anpassa arbete till ohälsa är ett sätt att hantera bristande överensstämmelse mellan arbetets krav och individens kapacitet. En uppdelning kan göras mellan anpassningsmöjligheter, som ”naturligt” finns i arbetet, och modifierat arbete, som innebär förändring av arbetssituationen som ett led i rehabilitering. Studier visar att ju fler anpassningsmöjligheter en person har i arbetet ju större är sannolikheten att han eller hon återgår i arbete efter lång sjukskrivning. Starkt stöd finns även för att modifierat arbete ökar sannolikheten att återgå efter lång sjukskrivning. Modifierat arbete kan dock ge upphov till negativa reaktioner bland arbetskamrater och därmed påverka modifieringarna negativt. Arbetsgivare kan även reagera olika på individers återgång i arbete efter sjukskrivning. Möjligheter till ett modifierat arbete kan t.ex. sammanhänga med en välkomnande attityd från arbetsgivaren.

Adjusting work to ill health is one way to handle the imbalance between job demands and the employees’ capacity. A distinction can be made between adjustment latitude, which is “naturally” present at work, and modified work, i.e. changing the work situation for rehabilitation purposes. Studies have found that high adjustment latitude increases the likelihood to return to work after long sick leave. There is also evidence that the likelihood to return to work increases if work is modified. Modified work may, however, result in negative reactions among work mates, leading to adverse influences on the modifications. Employers may also react differently towards employees returning to work after a long sick leave. Possibilities to modify work may e.g. coincide/be associated with a welcoming attitude from the employer.


Fulltext:

PDF (English) PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!