Hemisfärernas musik – ur barnets perspektiv. Barn kan och vill sjunga

Versioner

PDF

Abstract

Barn kan tillgodogöra sig musik. Nyfödda barn uppmärksammar musik; prematura barns näringsintag effektiviseras av vaggsång; föredrar konsonant harmoniserad musik framför dissonans; föredrar skalor med olikstora skalsteg framför ”falskklingande” skala med sju likstora tonsteg. Hos 4 dagar gamla spädbarn aktiveras hjärnan på likartat sätt som hos vuxna vid åhörandet av musik harmoniserad enligt musikalisk syntax, medan syntaxbrott ger ”kaotiskt” aktiveringsmönster. Spädbarn avstressas av tilltalet ”mödriska” och än mera av vaggsång. – Småbarn vill sjunga. Sånglusten bör välkomnas, på barnets fysiologiska villkor. Stämbanden är korta och vulnerabla. Barnets spontana tonläge ligger högre än den vuxnes; vid gemensam sång måste ett för barnet bekvämt tonläge väljas. Om barnet försöker imitera den vuxnes tonläge uppkommer pratsång, som försvårar barnets sångliga utveckling och kan skada rösten. Kungl. Musikaliska Akademien driver ett angeläget projekt om Sjungande barn (https://www.sjungandebarn.se).

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Jan Fagius, Gunnel Fagius